THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 12-06-2021
12-06-2021 273 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
11-06-2021 349 | 45 TRƯỢT | TRÚNG SL: 45X2
10-06-2021 978 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
09-06-2021 099 | 95 TRÚNG 3C: 099 | TRÚNG SL: 95X2
08-06-2021 266 | 98 TRÚNG 3C: 266 | TRÚNG SL: 98X2
07-06-2021 421 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
06-06-2021 664 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
05-06-2021 264 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
04-06-2021 930 | 20 TRÚNG 3C: 930 | TRÚNG SL: 20
03-06-2021 722 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
02-06-2021 724 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
01-06-2021 267 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
31-05-2021 651 | 55 TRƯỢT | TRƯỢT
30-05-2021 553 | 87 TRÚNG 3C: 553 | TRƯỢT
29-05-2021 697 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75X2
28-05-2021 076 | 96 TRÚNG 3C: 076 | TRÚNG SL: 96X2