THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 08-08-2020
07-08-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
06-08-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-08-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
04-08-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-08-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
31-07-2020 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-07-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-07-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-07-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-07-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
24-07-2020 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-07-2020 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2